Zarządzanie informacją – nowoczesny kierunek studiów

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją w Instytucie INiB na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, to studia zorientowane problemowo, dla ludzi o szerokich horyzontach, podczas których humanistyczna i społeczna wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją łączona jest z kształceniem umiejętności praktycznych i rozwijaniem kompetencji niezbędnych do profesjonalnego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych.

Zarządzanie informacją w Instytucie INiB UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

  • zarządzanie informacją w organizacjach, a w tym projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych stosowanych w firmach czy instytucjach, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, tworzenie i zarządzanie kolekcjami i archiwami cyfrowymi, digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym - to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
  • usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacjiresearcherapracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji;
  • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy obszaru nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska.
  • bibliotekarstwo – to stabilność (biblioteki są wszędzie: tysiące bibliotek publicznych w całym kraju, a do tego biblioteki akademickie, zakładowe, szkolne, kościelne itp.) oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i zagranicą – staramy się kształcić nowoczesnego bibliotekarza, łączącego rozległą wiedzę na temat zarządzania informacją z nowoczesnym podejściem do użytkownika, znajomością innowacyjnych technologii informacyjnych i zasad tworzenia bibliotek i repozytoriów cyfrowych;

Studia na kierunku zarządzanie informacją, przygotowując do różnych ról zawodowych, dostarczają też solidnych podstaw dla rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między człowiekiem a informacją, co nie było przedmiotem kształcenia w szkołach średnich. To również przygoda intelektualna i odkrywanie świata informacji, w tym między innymi zgłębianie problematyki:
 

  • współczesnego środowiska informacyjnego i ekologii informacji,
  • zachowań informacyjnych człowieka,
  • systemów informacyjnych, organizacji informacji i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
  • różnych specjalistycznych aspektów zarządzania informacją (także na użytek indywidulany i zespołowy), w tym wizualizacji informacji,
  • funkcjonowania informacji i książki w społeczeństwie,
  • budowanie własnego warsztatu informacyjnego (także poprzez poznawanie narzędzi i sposobów wyszukiwania informacji oraz profesjonalnych źródeł informacji przydatnych w różnych sferach działalności gospodarczej, społecznej, naukowej czy kulturalnej.

Przygotowujemy naszych absolwentów nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego podejmowania badań naukowych w przyszłości, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. „kompetencje miękkie” (w tym przede wszystkim: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach, umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem), które ułatwią naszym absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych. Chcemy także wspierać naszych studentów w rozwoju kompetencji językowych i kulturalnych. Chcielibyśmy, aby absolwenci kierunku zarządzanie informacją byli nie tylko dobrymi profesjonalistami, ale także ludźmi o szerokich horyzontach, zdolnymi do podejmowania różnych wyzwań, potrafiącymi świadomie i skutecznie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym – prawdziwymi liderami.

U nas można zdobyć dyplom najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce, rozpoznawalny na świecie, ułatwiający zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dyplom, który budzi szacunek.

Zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem informacją jako jedynym kierunkiem studiów, ale także tych, którzy są w trakcie studiów na innych kierunkach lub je ukończyli i chcieliby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć interesujące i przyszłościowe wykształcenie.

Studia I stopnia (trzyletnie, licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją:

Studia II stopnia (dwuletnie, magisterskie - przeznaczone są dla licencjatów wszelkich kierunków i stopni studiów wyższych), na kierunku zarządzanie informacją:

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS, a na najbardziej ambitnych czeka Koło Naukowe Studentów IINiB UJ.

Studia podyplomowe

Kontakt: sekretariat Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ,  30-348 Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Informacji udziela i dokumenty przyjmuje mgr Ewa Jargus-Kowalczyk  III p., pok. 3.204 od pon.-piątku w godz. 9.00-14.00 ; tel. (12) 664-58-46;  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

Studia III stopnia (doktoranckie)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, którego częścią jest Instytut INiB, posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodu doktorskiego w dziedzinie „nauki humanistyczne", w dyscyplinie „bibliologia i informatologia". Szczegółowe informacje na stronie: http://www.wzks.uj.edu.pl/dla-kandydatow.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONY SERWISU REKRUTACYJNEGO UJ – http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 16.11.2011
Osoba publikująca: Katarzyna Leśkiewicz

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją