Prace magisterskie - dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ

Prace magisterskiew latach 1978- 2009

Objaśnienie sygnatur: B – bibliotekoznawstwo, H – historia książki, I – informacja naukowa; 93 – 1993 rok obrony; 5 – numer pozycji w danym roku.

 

1.

BOSSOWSKA-SZEREMETA BARBARA

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej.

I-78-17

 

2.

DOBROWOLSKA BARBARA

Problematyka informacyjna w wydawnictwach Związku Bibliotekarzy Polskich w latach 1917 do 1939.

I-78-8

 

3.

DUBIEL KRYSTYNA

Projekt modelu sieci informacyjnej w wyższej uczelni technicznej.

I-78-2

 

4.

KUSZOWA KRYSTYNA  

Model sieci informacji naukowej w uniwersytecie.

I-78-13

5.

MALICKA EWA  

Zakład Informacji Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na tle naukowej informacji medycznej w Polsce.

I-78-3

6.

NALEPA TERESA

Sposoby indeksowania i wyszukiwania informacji treściowej na podstawie katalogów rzeczowych: katalogu przedmiotowego i katalogu opartego na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

I-78-9

7.

NICPOŃ ZOFIA 

Analiza potrzeb informacyjnych małomiejskiego środowiska oraz możliwości ich zaspokajania na przykładzie własnej biblioteki.

I-78-15

8.

PIETRZAK JADWIGA  

Analiza zakresu udzielania informacji w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

I-78-4

9.

PIETRZAK MAREK     

Języki informacyjno - wyszukiwawcze w polskiej literaturze czasopiśmienniczej z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w latach 1967 - 1974. Badanie metodą cytowań.

I-78-7

10.

PSUREK JANINA

Możliwości wprowadzenia mechanizacji i automatyzacji w wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej w Katowicach, w dziale opracowania  zbiorów.

I-78-14

 

11.

PYRZOWSKI ANDRZEJ 

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie na tle działalności naukowej Uczelni.

I-78-16

12.

ROBOTYCKA BARBARA 

Zakładowy ośrodek informacji techniczno - ekonomicznej Biura Studiów i Projektów Hutnictwa BIPROSTAL w Krakowie w systemie SINTO.

I-78-18

13.

RÓŻYCKI BOGUSŁAW WOJCIECH   

Projekt makroregionalnego zautomatyzowanego systemu informacji (MZSIN) dla południowo - wschodniego makroregionu Polski. Próba ujęcia organizacyjno - funkcjonalnego.

I-78-11

14.

RUTKOWSKA JOANNA

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na tle działalności Uczelni i środowiska.

I-78-12

 

15.

SOBOTA TERESA

Problematyka informacyjna w czasopismach wydawanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w latach 1945 - 1970.

I-78-1

16.

SUCHOLEWSKI LESZEK

Informacja naukowa jako samodzielna dyscyplina w świetle prac uczonych radzieckich.

I-78-6

17.

TWORUSZKA ANNA    

Analiza działalności Branżowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach i możliwości współpracy tego ośrodka z SINTO.

I-78-5

18.

WĄDRZYK URSZULA   

Zautomatyzowany katalog jako bank danych na przykładzie systemu "KRAKUS".

I-78-10

19.

BECHCICKI SYLWIN  

Metodyka wydawnictw informacyjnych typu informator regionalny.

I-79-20

20.

KACZMARCZYK ALICJA

Analiza działalności Zakładowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej przy Zakładach Azotowych w Tarnowie i możliwości jego współpracy z SINTO.

I-79-4

21.

LASOTA BARBARA    

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Dziale Informacyjno - Bibliograficznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na tle działalności biblioteki i środowiska.

I-79-19

22.

LEŚNIAK TERESA    

Działalność informacyjna bibliotek szkolnych oraz perspektywy jej rozwoju w zreformowanej szkole średniej.

I-79-6

23.

PIETRZYK KRYSTYNA 

System informacji ekonomicznej w świecie i w Polsce.

I-79-5

24.

STACHURA ALICJA   

Krajowy system rolniczej informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej a działalność bibliotek publicznych (na przykładzie Działu Książki Rolniczej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w

Dąbrowie Tarnowskiej).

I-79-9

25.

STĘPAK JOLANTA    

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Górniczo - Hutniczej na tle działalności Biblioteki i Uczelni.

I-79-1

26.

SZUMILAS DANUTA   

Problemy mechanizacji prac bibliotekarskich i informacyjnych na łamach wybranych tytułów czasopism polskich z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

I-79-18

27.

TURKOWIAK STANISŁAW    

Analiza systemowa Działu Udostępniania Zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej na przykładzie podsystemu - MAGAZYN.

I-79-21

28.

WIŚNIOWSKA MARIA  

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA" w Krakowie w SINTO.

I-79-11

29.

BOREK EWA     

Analiza literatury dotyczącej szkolenia użytkowników informacji naukowej na łamach Library and Information Science Abstracts w latach 1976 - 1979.

I-80-10

30.

CYREK MARIA  

Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników.

I-80-7

31.

DURLIK ELŻBIETA   

Analiza działalności informacyjnej zakładowego ośrodka informacji technicznej i ekonomicznej Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem metod udzielania informacji bieżącej.

I-80-12

32.

GAJDA ANNA

Biblioteka Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle krajowej i światowej informacji nukleonicznej.

I-80-6

 

33.

KOWALEC MARIA

Analiza porównawcza wybranych polskich tezaurusów specjalistycznych.

I-80-1

 

34.

KRUŻEL KRZYSZTOF  

Analiza działalności informacyjnej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem metod udzielania informacji bieżącej w latach 1970 -1979.

I-80-11

35.

LEBICA MARIA 

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Branżowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na tle działalności Instytutu i środowiska.

I-80-4

36.

MAUER BARBARA

Badanie możliwości współpracy bibliotek publicznych z wybranymi ośrodkami INTE woj. katowickiego w działalności informacyjnej.

I-80-2

37.

MEISSNER KRYSTYNA 

Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje działalności informacyjnej prowadzonej przez BOINTE GIG oraz recepcja i wykorzystanie informacji przez użytkowników.

I-80-3

38.

NIEDOŚPIAŁ MARIA BEATA 

Analiza literatury dotyczącej szkolenia użytkowników informacji naukowej na łamach "Referativnego Żurnala" Seria "Informatika" w latach 1970 - 1979.

I-80-5

39.

PAŁKA IRENA   

Biblioteka szkolna ośrodkiem informacji naukowej.

I-80-8

40.

SŁAWIŃSKA ANNA    

Analiza systemowa Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem Wypożyczalni.

I-80-9

41.

TOPOLSKA LENA

Metody badań potrzeb informacyjnych. (Przegląd).

I-80-13

42.

BOULANGE-NIWIŃSKA ELŻBIETA  

Badanie potrzeb użytkowników informacji w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

I-81-4

43.

KAPUSTKA ALINA URSZULA 

Biblioteka Lekarska Oddziału Terenowego Instytutu Matki i Dziecka w Rabce i jej rola informacyjna.

I-81-5

44.

NIEZGODZKA ALICJA 

System informacji w zakresie wychowania fizycznego i sportu w Polsce.

I-81-1

45.

PIWOWARSKA ZOFIA  

Organizacja i działalność branżowego ośrodka INTE na przykładzie BOINTE przy OBR "DETRANS" w Bytomiu i jego rola w SINTO.

I-81-2

46.

SZYMAŃSKA DANUTA        

Charakterystyka kwerend Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej za lata 1970 - 1978.

I-81-6

47.

DAŃCZAK JANINA    

Problematyka użytkowników informacji naukowej na łamach "Referativnego Żurnala" seria nr 59 "Naućnaja  i Techniceskaja Informacija" w latach 1963 - 1969.

I-82-7

48.

GONDEK ANNA  

Kształcenie użytkowników informacji naukowej w świetle literatury referowanej w "Library and Information Science Abstracts" w latach 1970-1975.

I-82-6

49.

KRUPA KRYSTYNA    

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej w Rzeszowie na tle bazy informacyjnej systemu Naukowej Informacji Medycznej.

I-82-8

50.

PURTAL GRAŻYNA    

Analiza kwerend użytkowników w Zakładowym Ośrodku Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Zakładach Mechanicznych "Ponar - Tarnów".

I-82-2

51.

RĘBOWSKA LUCYNA   

Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych.

B-82-3

52.

SUCHOŃ ALINA 

Indeks KWOC dla Aktualnych Problemów Informacji i Dokumentacji za lata 1976 - 1980 sporządzony na EMC CYBER - 72.

I-82-3

53.

WOJTUSIK ANNA

Rola biblioteki instytutowej szkoły wyższej w kształceniu użytkowników informacji naukowej.

I-82-5

54.

ZNAMIROWSKA ZOFIA 

Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu badań potrzeb użytkowników informacji za lata 1970 - 1979 metodą cytowań bibliograficznych.

I-82-4

55.

IRLA BARBARA

Rola radia w kształceniu użytkowników informacji naukowej.

I-83-6

 

56.

LEMBAS ANNA  

Polskie piśmiennictwo na temat informacji patentowej za lata 1971 - 1980 badane metodą cytowań bibliograficznych.

I-83-4

57.

PATENA ALINA 

Badanie polskiego piśmiennictwa prawniczego za lata 1976 – 1980 metodą analizy cytowań bibliograficznych.

I-83-5

58.

PATENA WIKTOR

Główne kierunki rozwoju informacji naukowej w latach 1970 - 1977. Analiza piśmiennictwa rejestrowanego przez Bulletin Signaletique 101 Sciences de l' Information. Documentation i Referativnyj Żurnal. Otdelnyj vypusk 59.

I-83-3

59.

PODLEŚNA HANNA    

Badanie polskiego piśmiennictwa z lat 1975 - 1980 na temat: "Automatyzacja w placówkach informacji" z wykorzstaniem metody analizy cytowań bibliograficznych.

I-83-2

60.

BANASIK ANNA 

Miejsce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie w Systemie Informacji Pedagogicznej.

 

I-84-16

61.

BATKO MARIA  

Zadania Biblioteki Głównej Akademii Górniczo - Hutniczej w zakresie gromadzenia informacji o zbiorach czasopism zagranicznych z dziedziny górnictwa i metalurgii.

I-84-8

62.

BUNSCH ZOFIA 

Warsztat informacyjny etnografa.

I-84-3

63.

BUTYŃSKA MARIA     

Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

I-84-5

64.

ELJASZ JADWIGA    

Pojęcia dokument, dokumentacja i informacja w polskim piśmiennictwie terminologicznym z zakresu informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.

I-84-15

65.

JAROSZ ZOFIA 

Badanie stopnia przygotowania uczniów szkół średnich do korzystania z informacji naukowej.

I-84-9

66.

KĘDZIOR KAZIMIERA 

Badanie potrzeb informacyjnych studentów zamieszkałych w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego.

I-84-10

67.

KOZŁOWSKA ALICJA

Miejsce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Suwałkach w systemie informacji pedagogicznej.

I-84-14

 

68.

KRÓL JOANNA  

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Głównego Instytutu Górnictwa w Systemie Informacji o Przemyśle Wydobywczym.

I-84-4

69.

NAHOTKO MAREK

Zastosowanie komputerowych systemów on-line w działalności informacyjnej (próba zaprojektowania systemu wyszukiwania danych bibliograficznych na EMC VARIAN).

I-84-2

70.

NIEPSUJ BOŻENA    

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Branżowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie.

I-84-7

71.

SOKOŁOWSKA - GOGUT ANNNA    

Model organizacyjno - funkcjonalny terytorialnego ośrodka informacji naukowej dla biura projektowo - badawczego w budownictwie.

I-84-13

72.

SYBILSKA ZOFIA    

Charakterystyka piśmiennictwa z zakresu elektroniki w oparciu o metodę cytowań na podstawie wybranych publikacji pracowników Wydziału Elektronicznego Politechniki Warszawskiej.

I-84-11

73.

SZCZEPAŃSKA ANNA  

Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Krakowie.

I-84-6

74.

TROJANOWSKA-BITKA ANNA 

Indeks słów kluczowych do rocznika 1979 „Aktualnych Problemów Informacji i Dokumentacji" sporządzony na emc CYBER - 72.

I-84-1

75.

WIŚNIEWSKI TOMASZ 

Badanie potrzeb informacyjnych studenta na etapie pisania pracy magisterskiej w uczelni ekonomicznej.

I-84-12

76.

BZIBZIAK MAŁGORZATA    

Projekt systemu informacji o przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

I-85-1

77.

CHYTROWSKA ELŻBIETA    

Próba oceny realizacji procesu kształcenia użytkowników informacji w szkole podstawowej.

I-85-2

78.

NOWAK VIOLETTA    

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej dla Potrzeb Rewaloryzacji Krakowa (ODiINR). Model funkcjonalno – organizacyjny.

I-85-4

79.

SAWICKA WIESŁAWA  

Wykorzystanie literatury polskiej i obcej w publikacjach autorów polskich zamieszczonych w czasopiśmie "Zagadnienia Informacji Naukowej" w latach 1972 - 83.

I-85-3

80.81.

BABIK WIESŁAW

Kierunki rozwoju informacji naukowej w latach 1976 - 1985 na podstawie Journal of the American Society for Information Science i Aktualnych Problemów Informacji i Dokumentacji.

I-86-7

 

82.

BIELECKA MAŁGORZATA

Wykorzystanie INTE przez pracowników Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.

I-86-4

 

83.

BUDZIAK JOLANTA    

Miejsce i rola informacji naukowej w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym.

I-86-5

84.

CZERWIŃSKA-CABAJ IWONA 

Popularyzacja nauki w telewizji.

I-86-12

85.

GACEK LIDIA  

Przygotowanie uczniów szkół podstawowych do korzystania z informacji naukowej.

I-86-6

86.

KUREK ANETA  

Model ośrodka informacji w biurze projektów.

I-86-10

87.

KUSZ MARZENA 

Wykorzystanie metody analizy cytowań bibliograficznych do budowy list rangowych czasopism.

I-86-11

88.

MORAWSKA ANNA

Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie metodą analizy przypadków (case study).

I-86-2

89.

NOWAKOWSKA JADWIGA

Bariery w działalności informacyjnej.

I-86-3

90.

SKROK MAŁGORZATA  

Rola szkoły podstawowej w kształceniu użytkowników informacji naukowej.

I-86-9

91.

SZEPELAK ALICJA   

Analiza piśmiennictwa z zakresu informatyki prawniczej za lata 1975 - 1984 metodą cytowań bibliograficznych.

I-86-1

92.

TWORKOWSKA LIDIA  

Wykorzystanie mikrokomputera MK-45 w podstawowych procesach bibliotecznych.

I-86-8

93.

JASIEWICZ WOJCIECH

Analiza bibliometryczna wybranych cech źródeł informacji patentowej w ZOINTE w Sądeckich Zakładach Elektro - Węglowych w Nowym Sączu.

I-87-1

94.

ARCISZ SABINA      

Polski wkład w dorobek teorii informacji naukowej w ramach Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID) w latach 1937 - 1960.

I-88-5

95.

BREWCZYŃSKA IZABELA    

Udział Polski w opracowaniu międzynarodowej bibliografii historycznej "International Bibliography of Historical Sciences"

I-88-6

96.

JĘDRALSKA JOLANTA 

Piśmiennictwo nt. informacji patentowej na łamach czasopisma "Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji" za lata 1953-1987 badane metodą analizy cytowań bibliograficznych.

I-88-4

97.

SIECZKA BARBARA   

Marketing jako konieczność w perspektywie samofinansowania się ośrodków informacji.

I-88-3

98.

URBAN BOGUMIŁA     

Działalność Zakładu Dokumentacji Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i jego wkład w rozwój warsztatu informacyjnego historyka.

I-88-2

99.

WITECKA EWA  

Analiza metod i zakresu udzielania informacji w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

I-88-1

100.

BISTA-GRAMATYKA ELŻBIETA    

Warsztat informacyjny psychologa.

I-89-8

101.

BOGDANOWICZ ZOFIA 

Działalność oddziału muzycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

B-89-1

102.

KOCLĘGA ALICJA

Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu badań potrzeb użytkowników informacji w latach 1980-1986 przeprowadzona metodą analizy cytowań bibliograficznych.

I-89-9

 

103.

KOZIEŁ ANNA  

Analiza metod i zakres udzielania informacji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

I-89-1

104.

OKRASZEWSKA-MARCZYK RENATA  

Badanie metodą cytowań bibliograficznych czasopisma "Zagadnienia Informacji Naukowej" za lata 1981 - 1985.

I-89-10

105.

OSOBA JOLANTA

Zagadnienia automatyzacji bibliotek i ośrodków informacji na łamach polskich czasopism fachowych w latach 1981 - 1985 (badane metodą analizy cytowań bibliograficznych).

I-89-7

106.

RYBCZYK BARBARA   

Model biblioteki szkoły średniej.

B-89-3

107.

ANCHIM MAREK 

Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji.

I-90-1

108.

BURZYŃSKA BERNADETA    

Funkcja informacyjna "Czasopisma technicznego" wydawanego w Krakowie w latach 1880-1899.

I-90-3

109.

DUBIN PAWEŁ

Systemy ekspertowe, EXSYS system przekładowy.

I-90-9

 

110.

FRĄCZEK MARIA

Badanie studentów Domu Studenckiego "Żaczek" jako potencjalnych użytkowników informacji.

I-90-4

111.

JANIK TERESA

Nauki filozoficzne a informacja naukowa.

I-90-5

 

112.

NOWAK KATARZYNA   

Baza danych prac magisterskich wykonanych w UJ z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w latach 1978-1989.

I-90-7

113.

POWARUNAS JADWIGA 

Wykorzystanie pakietu MICRO ISIS do budowy bazy danych  z zawartości czasopisma "Zagadnienia Informacji Naukowej" za lata 1979-1987.

I-90-6

114.

SYJOTA ELŻBIETA    

Niewidomi w bibliotece. Uwarunkowania dostępu do książek oraz korzystanie z bibliotek w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku krakowskim.

I-90-2

115.

WĄDOLNA ELŻBIETA  

Wykształcenie a wybór pracy zawodowej (na przykładzie przygotowania do zawodu pracownika informacji i badania losów absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ).

I-90-8

116.

BARSZCZOWSKA BEATA

Zastosowanie mikrokomputerów do prac bibliotecznych i informacyjnych w Bibliotekach Głównych Szkół Wyższych w Krakowie. Stan na rok 1990.

I-91-5

117.

BASSA ELŻBIETA    

Informacja naukowa i komunikacja masowa – powiązania interdyscyplinarne.

I-91-3

118.

POSTRZEDNIK TOMASZ

Baza danych o filmach znajdujących się w wideotece Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Filologii Polskiej UJ.

I-91-1

119.

ZIELIŃSKA IWONA   

Bibliograficzna baza danych "Góry" ( na podstawie czasopisma "Turysta").

I-91-2

120.

DRACZ MARTA  

Szkic osobowości nauczyciela-bibliotekarza.

B-92-3

121.

FIC TERESA   

Projekt systemu informacji firmowej dla Sekcji Współpracy z Przemysłem ZOITE w BOiPE "Energoprojekt".

I-92-9

122.

GOCEK MARTA  

Systemy ekspertowe.

I-92-2

123.

KONTOR HALINA

Faktograficzna baza danych o repertuarze teatrów krakowskich w latach 1985-1990.

I-92-5

124.

MATULSKA AGNIESZKA

Środowisko naturalne Krakowa z punktu widzenia sozologii.(Bibliograficzna baza zawartości czasopism za lata 1985-92).

I-92-8

125.

OCHAŁ JOANNA 

Terminologia informacji naukowej w polskim piśmiennictwie z lat 1979-1990.

I-92-3

126.

RUWIŃSKA URSZULA  

Bibliograficzna baza danych dotycząca historii Biecza. (Obejmuje: pełny zestaw pozycji- lata 1950-1982, dane częściowe - lata 1983-1990).

I-92-1

127.

SCHABOWSKA EDYTA   

Sieć bibliotek publicznych w Krakowie i jej praktyczne możliwości zaspokajania potrzeb informacyjnych.

I-92-4

128.

TOMOWICZ AGNIESZKA

Model samodzielnego Ośrodka Informacji Farmakologicznej.

I-92-6

129.

TUTAK KINGA  

Przygotowanie uczniów szkół średnich do korzystania z informacji naukowej.

I-92-7

130.

WOJTANOWSKA-KLASA JOLANTA

„Pracownicy KBIN UJ". Biograficzno-bibliograficzna baza danych.

I-92-10

131.

BULZAK MONIKA

Mikroformy - nośniki informacji archiwalnej.

I-93-5

 

132.

CHMURA LUCYNA

Czynniki warunkujące wyszukiwanie i udostępnianie informacji archiwalnej użytkownikom w archiwach polskich.

I-93-6

133.

EMILEWICZ MAŁGORZATA

Oddział czasopism Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - propozycja modelowa.

B-93-1

 

134.

GEBHARDT AGATA    

System informacji patentowej w Polsce w latach 1990-1993.

I-93-7

135.

KOSIOROWSKA BEATA

Status pracowników informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

I-93-2

 

136.

LIS KATARZYNA

Badania bibliometryczne opisów patentowych i wzorów użytkowych w zakresie ochrony środowiska opublikowanych na łamach "Biuletynu Urzędu Patentowego RP" w larach 1990-1992.

I-93-1

137.

RYDZIK BEATA 

Działalność branżowych ośrodków informacji-przeszłość i obecne uwarunkowania ich rozwoju.

I-93-8

138.

ZAWISZ RENATA

Zastosowanie sieci komputerowych w pracach biblioteczno - informacyjnych.

I-93-3

139.

ZIENTARSKA AGNIESZKA   

Zautomatyzowane katalogi centralne bibliotek amerykańskich i kanadyjskich.

I-93-4

140.

MADLEWSKIA RENATA 

Wykorzystanie bazy danych MEDLINE-CD w Krakowie.

I-94-1

141.

RÓG MONIKA   

Problemy bibliotek dla niepełnosprawnych w Polsce.

B-94-8

142.

BIGAJ TERESA 

Uczeń szkoły podstawowej jako czytelnik i użytkownik informacji w kontekście faz rozwoju umysłowego i czytelniczego.

I-95-1

143.

CZUB MAŁGORZATA

Działalność informacyjna bibliotek zakładowych w Bielsku-Białej.

I-95-7

 

144.

GDULA STANISŁAW

Regionalny system informacji ekologicznej na przykładzie Bielska-Białej.

I-95-3

 

145.

GÓRAK AGNIESZKA   

"The School Librarian", czasopismo dla bibliotekarzy szkolnych w Wielkiej Brytanii.

B-95-3

146.

KMIECIŃSKA JOANNA

Ośrodki informacji w instytucjach prowadzących działalność badawczą w Krakowie.

I-95-2

 

147.

GARLACZ RENATA

Materiały konferencyjne jako źródło informacji dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

I-96-1

 

148.

GAWARECKI WIKTOR  

Pracownicy ośrodków kształcących w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Polsce. Baza danych.

B-96-4

149.

KLIMEK ROBERT

Elektroniczne czasopisma w sieci Internet.

I-96-6

 

150.

KOT MARZENA  

Biblioteka szkolna jako centrum dydaktyczno-informacyjne szkoły.

B-96-7

151.

KRAUS EDYTA

Działalność skomputeryzowanej biblioteki Instytutu Francuskiego w Krakowie.

B-96-8

 

152.

BARCIK JOANNA

Warsztat informacyjny hydrobiologa.

I-97-6

153.

BORGUL-KROLL AGNIESZKA

Kształcenie bibliotekarzy, dokumentalistów i pracowników informacji naukowej w Republice Federalnej Niemiec.

B-97-22

154.

CHROSTEK KATARZYNA EWA

Internet jako źródło informacji – wykorzystanie w bibliotekach i aspekty prawne.

I-97-9

155.

DĄBROWSKA MAGDALENA    

Biblioteki więzienne i czytelnictwo więźniów w latach dziewięćdziesiątych (w świetle badań).

B-97-24

156.

GÓRAL WIESŁAW

Biblioterapia dziecięca na terenie placówek leczniczych Warszawy.

B-97-12

157.

MARGOL DOROTA

MOL- komputerowy system obsługi biblioteki szkolnej.

I-97-2

158.

NOWACZYK EWA 

Komputeryzacja działalności bibliotecznej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

I-97-5

159.

SAGAŃSKA JOANNA

Informacja biznesowa. Wykorzystanie informacji biznesowej przez krakowskie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem roli bibliotek w udostępnianiu tej informacji.

I-97-7

160.

SIEKIERSKA-HELIZON AGNIESZKA

Komputeryzacja biblioteki publicznej przyczyną zmian organizacyjnych i postaw bibliotekarzy na przykładzie MBP im. J. Słowackiego w Tarnowie.

B-97-21

161.

ZIĘBA JACEK  

Automatyzacja bibliotek i ośrodków informacji naukowej na łamach polskich czasopism specjalistycznych w latach 1986-1990. Badania metodą analizy cytowań bibliograficznych.

I-97-3

162.

ZIMNAL IZABELA     

Dziecko jako użytkownik informacji.

I-97-4

163.

AUGUSTYNIAK MARTA

Kształcenie uczniów szkół podstawowych jako czytelników i użytkowników informacji.

I-98-2

164.

BOTKO DAGMARA

Nowoczesne zbiory audiowizualne w bibliotekach szkół podstawowych.

B-98-12

165.

BUDZEWSKA - BARDZIEJ MAŁGORZATA

Potrzeby informacyjne studentów jako użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej.

I-98-6

166.

DOMIN - WŁODARCZYK AGNIESZKA

Badanie świadomości informacyjnej studentów Politechniki Krakowskiej.

I-98-5

167.

KICZEK ANNA

Naukowa informacja medyczna na internetowych stronach www.

I-98-4

168.

ROZMUS KINGA

Człowiek niepełnosprawny a biblioteka publiczna.

B-98-14

169.

SZCZYREK DOROTA

Informacja biznesowa na internetowych stronach www.

I-98-1

170.

TOBIASZ URSZULA

Kasety wideo w bibliotece publicznej.

B-98-13

171.

WAWRYK RENATA

Wykorzystanie baz danych na CD-ROM w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

I-98-8

172.

WYSKIEL SŁAWOMIR

Projektowanie systemów multimedialnych.

I-98-3

173.

ZNAMIEROWSKA BARBARA

VTLS w sieci bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

I-98-7

174.

ANTOŃ GRAŻYNA

Biblioteka muzealna jako zaplecze informacyjne dla pracowników naukowych muzeum. Na przykładzie Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku.

B-99-5

175.

CICH DANUTA

Użytkownicy i nie-użytkownicy informacji w zasięgu oddziaływania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.

I-99-5

176.

DROGOŚ KATARZYNA

Edukacja informacyjna uczniów szkół średnich.

I-99-2

177.

DZIURA MARTA

Działalność informacyjna Ośrodka Zakładowego Huty im. Tadeusza Sendzimira po 1989 roku.

I-99-9

178.

FRĄCZEK-CHODOREK MARZENA

Kształcenie użytkowników informacji naukowej w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu.

I-99-4

179.

KICZA JOANNA

Szara literatura.

I-99-12

180.

KOSOWSKA DOROTA

Zintegrowane systemy biblioteczne: VTLS i TINLIB w bibliotekach Krakowa. Analiza i porównanie.

I-99-11

181.

KULON ROBERT

Kierunki rozwoju informacji biznesowej w Krakowie w latach 90-tych.

I-99-8

182.

LASEK DAWID

Problematyka integracji europejskiej w świadomości studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

I-99-3

183.

MLOST AGNIESZKA

Rola Instytutów Zagranicznych i bibliotek obcojęzycznych w promowaniu kultury swojego kraju.

B-99-21

184.

NIEWALDA MONIKA

Wykorzystanie elektronicznych nośników w naukowej informacji medycznej.

I-99-13

185.

NOSAL MARTA

Użytkownik biblioteki na przykładzie alumnów Wyższego Seminarium Misyjnego księży Sercanów w Stadnikach.

B-99-3

186.

PARYS MONIKA EWA

Dostępność źródeł informacji biznesowej w wybranych bibliotekach publicznych Krakowa.

I-99-1

187.

PUŁCZYŃSKA MARIA

Działalność Korczakowskiej Republiki Dziecięcej "Dyliniarnia" w procesie komunikacji społecznej.

B-99-13

188.

RYSIEWICZ MAGDALENA

Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji.

I-99-10

189.

SARATA VIOLETTA

Przygotowanie dziecka ze środowiska wiejskiego do odbioru informacji naukowej poprzez bibliotekę szkolną.

I-99-7

190.

SIEMBAB JADWIGA

Rola biblioteki szkoły podstawowej w przygotowaniu uczniów jako użytkowników informacji.

I-99-6

191.

WOŁEK SYLWIA

Przyszłość bibliotek i zawodu bibliotekarza.

B-99-23

192.

ZIĘBA GRAŻYNA

Public relations w świadomości i działalności bibliotekarzy bibliotek publicznych.

B-99-4

193.

BABICKA-WASILKOWSKA ALICJA

Rola biblioteki w rewalidacji osób niepełnosprawnych.

B-00-25

194.

BIELA JOLANTA

Biblioteki naukowe Bielska-Białej (stan na rok 1998).

B-00-12

195.

BITTNER JOANNA KINGA

Witryny internetowe polskich wydawców książek.

H-00-20

196.

CHMURZYŃSKA-WÓJCIK ANNA

Wykorzystanie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

I-00-5

197.

DĘBSKA JOLANTA

Źródła informacji w administracji celnej.

I-00-6

198.

FAŁDA KATARZYNA

Fragment księgozbioru ks. Walentego Gadowskiego zachowany w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

B-00-21

199.

FORTUNA KATARZYNA

Potrzeby informacyjne dzieci w wieku szkolnym.

I-00-17

200.

FRANK WIOLETTA

Biblioteki w dokumentach pamiętnikarskich nauczycieli w latach 1840-1939.

B-00-27

201.

GALIK MAŁGORZATA

Total Quality Management w strategii rozwoju instytucji non-profit na podstawie doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

B-00-15

202.

HUSZCZA BEATA

Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe w Bibliotece Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

B-00-3

203.

KRAKOWSKA MONIKA

Rozwój problematyki informacji naukowej za lata 1993-1998, na podstawie wydawnictwa typu current contents Bibliotek I Tidskrifter.

I-00-4

204.

MICHALIK WOJCIECH

Przygotowanie zawodowe pracowników informacji biznesowej w Polsce.

I-00-23

205.

NIZIOŁEK EWA

Źródła naukowej informacji psychiatrycznej dostępne w wybranych bibliotekach.

I-00-15

206.

PIETRUSZEWSKA BARBARA

Bariery informacyjne w użytkowaniu baz danych.

I-00-21

207.

ROZŁUCKA ANNA

Rola biblioteki szkolnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów szkoły podstawowej.

B-00-8

208.

RUDNIK JOANNA

Współczesne wydania francuskiej muzyki XVII-ego i pierwszej połowy XVIII-ego wieku na instrumenty klawiszowe (na przykładzie zbiorów nut w wybranych bibliotekach Krakowa).

B-00-22

209.

SATŁAWA ANNA

Biblioteki kościelne na łamach czasopisma „Archiwa, biblioteki i muzea kościelne" w latach 1959-1999.

B-00-26

210.

SAWICKA DOROTA

Zasoby ekonomicznej informacji naukowej w Internecie i jej wykorzystanie przez studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

I-00-20

211.

SZYMSKA HALINA

Problematyka etyki zawodowej nauczyciela bibliotekarza.

B-00-11

212.

WAGA ELŻBIETA

Lekarz ginekolog - położnik jako użytkownik medycznej informacji naukowej.

I-00-7

213.

WOJCIESZCZAK KATARZYNA

Wykorzystanie informacji w postaci elektronicznej w przedsiębiorstwach prywatnych na przykładzie krakowskich firm branży komputerowej i telekomunikacyjnej.

I-00-22

 

214.

WYCZESANA KATARZYNA

Księgozbiór paremiologiczny Ignacego Bernsteina w Bibliotece Jagiellońskiej.

B-00-24

215.

ZIĘBA MARIA

Lekarz psychiatra jako użytkownik naukowej informacji medycznej.

I-00-16

216.

LACH-KACZYŃSKA AGNIESZKA

Informacja dla zarządzania

I-01-3

217.

RADWAŃSKI MIROSŁAW

Biblioteki w pamiętnikach pisarzy w latach 1750-1850

H-01-3

218.

KARPETA ROBERT

Biblioteki w pamiętnikach polskiej elity intelektualnej w latach 1750-1850

H-01-4

219.

MATYKIEWICZ KAROLINA

Informacja o książce w Polsce po roku 1990

I-01-4

220.

BOBINA IRENA

Współczesne metody zarządzania bibliotekami

I-01-7

221.

STRZELECKI TOBIASZ

Międzynarodowe targi księgarskie wyznacznikiem kondycji rynku książki

B-01-5

222.

BEDNARSKA GABRIELA

Ochrona baz danych w Internecie

I-01-8

223.

WEIGT PAULINA

Biblioteki w pamiętnikach Bolesława Limanowskiego i innych socjalistów polskich z przełomu XIX i XX wieku wydane po 1954 roku

B-01-12

224.

SABAŁA-ZIELIŃSKA BEATA

Chirurg jako użytkownik informacji naukowej medycznej

I-01-16

225.

KOSOWSKA IZABELA

Wykorzystanie Internetu w procesie edukacji

I-01-19

226.

SOBALA MAŁGORZATA

Użytkownicy informacji naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej

I-01-20

227.

CZECHOWICZ KRYSTYNA

Uczniowie szkół średnich jako użytkownicy informacji w bibliotece publicznej

I-01-17

228.

SZCZUKIN BARBARA

Potrzeby informacyjne użytkowników Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej w AE w Krakowie

I-02-02

229.

TOROŃ MAGDALENA

Dzieci i młodzież jako użytkownicy informacji w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach

B-02-11

230.

POTEMPA BARBARA

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie. Działalność informacyjna

I-02-14

231.

DUNIKOWSKA MAGDALENA

Polityka reklamowa tygodnika "Wprost"

B-02-14

232.

OLCHOWY JOANNA

Polskie biblioteki uniwersyteckie w społeczeństwie informacyjnym

I-02-18

233.

BARAN URSZULA

Próba oceny jakość serwisów www instytucji prowadzących studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w USA i w Polsce.

I-02-03

234.

DYLA KALINA

Edukacja wirtualna w Polsce

I-02-04s

235.

JASKOWSKA BOŻENA

Dziennikarz jako użytkownik informacji

I-02-6

236.

MAJ OLGA

Elektroniczna źródła i narzędzia informacji w kwerendach genealogicznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polskich i Polski dotyczących

I-02-5

237.

MATUSZYK ADAM

Występowanie zdygitalizowanych form dźwięku w Internecie

I-02-21

238.

PŁATEK RYSZARD

Wyszukiwanie informacji kartograficznej w Internecie

I-02-22

239.

REJMAN DOMINIKA

Uczniowie klas III i VI jako użytkownicy informacji

I-02-23

240.

STAWARCZYK ANNA

Źródła informacji w pracy księgowego

I-02-25

241.

FIRSZT AGNIESZKA

Badanie użytkowników informacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

I-02-26

242.

MITUŚ-NOWAK KATARZYNA

Użytkownik informacji w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na Stradomiu w Krakowie

I-02-27

243.

KONARSKA KLAUDIA

Zasoby internetowych stron www jako źródło informacji kulturalno-turystycznej: na przykładzie wybranych witryn o zabytkach architektury w Krakowie

I-02-28

244.

SUDOŁ SABINA

Biblioterapia – jeszcze jedna rola książki

B-03-13

245.

DONNERSBERG ANNA

Użytkownicy bibliotek – kategorie, potrzeby, problemy: na przykładzie Biblioteki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

B-03-18

246.

ADAMSKA KATARZYNA

Kierowanie gminna biblioteką publiczną w Polsce przełomu wieków XX i XXI

B-03-19

247.

KOTYRAS DANIEL

Jakość serwisów internetowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych kształcących na kierunkach chemicznych

I-03-1

245.

PAŁKA AGNIESZKA

Internet jako źródło informacji dla lekarzy stomatologów prowadzących indywidualną praktykę lekarską.

I-03-2

246.

OLSZOWSKA IZABELA

Paradygmaty w nauce o informacji.

I-03-4

247.

WÓJCIK BARBARA

Bariery w korzystaniu z informacji – badania studentów jako użytkowników informacji.

I-03-5

248.

KOTARBA MONIKA

World Wide Web jako nowe narzędzie informowania i promocji na przykładzie stron www wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce.

I-03-20

249.

BOROŃ ANNA

Czasopisma elektroniczne nowym wyzwaniem dla polskich bibliotek uczelnianych. Organizacja dostępu do E-czasopism na przykładzie Biblioteki Jagiellońskiej.

B-03-28

 

250.

WOJNAR MAGDALENA

Informacja o jakości kształcenia na stronach www uniwersytetów w Polsce.

I-03-20

251.

NOWECKA ANNA

Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek wyższych uczelni

B-03-29

 

252.

SZCZYGIEŁ MARIA

Automatyzacja bibliotek uczelni technicznych. Reakcje użytkowników na nowe technologie w bibliotekach.

B-03-30

252.

GAŁKOWSKA MAGDALENA

Polskie księgarnie internetowe – charakterystyka oferty, usług oraz funkcjonalności stron WWW.

B-03-31

253.

Anna Hylaszek

-Internet dla psychologów

I-04-19

254.

Krystyna Kaczmarczyk

Elektroniczne publikacje w Internecie – problemy jakości

I-04-12

255.

Sylwia Marcinko

Ośrodki Unii Europejskiej w Krakowie

I-04-08

256.

Agnieszka Pater

Użytkownicy informacji naukowej baz danych z zakresu medycyny

I-04-11

257.

Małgorzata Pudełko

 Informacja biznesowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

I-04-09

258.

Joanna Tenerowicz

 Relewancja w procesie wyszukiwania informacji: badania użytkowników

I-04-14

259.

Marcin Knyziak-

 Internetowe źródła informacji dla realizatorów dźwięku

I-04-10

260.

Krzysztof Dziedzic

 Dostęp, przepływ i jakość informacji w społeczeństwie informacyjnym. Internet - medium (nie)doskonałe

I-04-13

261.

ZACHARA ANNA

Film w Internecie. Analiza jakości stron internetowych zawierających bazy danych o filmach

I-04-20

262.

 SKOWRON MAGDALENA
Działalność Biblioteki Publicznej na rzecz społeczeństwa lokalnego na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

B-05-08

263.

MADYDA ANNA

Przygotowanie zawodowe pracowników bibliotek naukowych

B-05-22

264.

GIEMZIK ANNA

Program kształcenia użytkowników informacji naukowej dla uczestników warsztatów dziennikarskich

I-05-02

265.

TRYBUS JUSTYNA

Kształcenie uczniów I i XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie jako użytkowników informacji w latach 2004-2005

I-05-03

266.

LEŃCZUK BEATA

Internetowe serwisy Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej jako źródło informacji o Unii Europejskiej

I-05-07

267.

BIELEC IZABELA
Internet jako źródło informacji o rynku wydawniczym w Polsce

I-05-10

268.

SZKARADEK ANNA

Badania użytkowników informacji biznesowej w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu – źródła informacji biznesowej

I-05-11

269.

CHRAPEK JOANNA

Usługi informacyjne w Internecie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutnicej w Krakowie w świetle badań użytkowników

I-05-12

270.

KOMANDERA AGNIESZKA

Badanie użytkowników informacji w Akademii Muzycznej w Katowicach

I-05-13

271.

ZIOBROWSKA DOMINIKA

Sposoby realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja czytelnicza i medialna na drugim i trzecim etapie kształcenia w wybranych szkołach powiatu oświęcimskiego

I-06-01

272.

CHORĄŻY PAULINA

Edukacja na odległość na uczelniach wyższych w Polsce i USA

I-06-07

282.

KWIATEK EWELINA

Zasób i użyteczność serwisów internetowych polskich miast wojewódzkich

I-06-08

283.

PATELA RENATA

Zasób i architektura informacji serwisów www bibliotek uczelni medycznych w Polsce

I-06-11

284.

GABRYŚ KINGA

Elektroniczne serwisy informacyjne typu pytanie-odpowiedź : nowy wymiar usług informacyjnych

I-06-12

285.

KOSONOWSKA AGATA

Internetowe serwisy urzędów miejskich szczebla gminnego w województwie mazowieckim jako źródło informacji dla mieszkańców

I-06-13

286.

BRODA MAŁGORZATA

Dostęp do informacji publicznej i e-usług publicznych oferowanych w serwisach internetowych urzędów wojewódzkich

I-06-16

287.

ROZPOTYŃSKA AGNIESZKA

Kształcenie uczniów szkół podstawowych w zakresie informacji : studium porównawcze szkoły podstawowej w średnim i dużym mieście

I-06-17

288.

DYLĄG JUSTYNA

Korzystanie z technologii informacyjnych przez studentów krakowskich uczelni wyższych

I-06-18

289.

Kozłowska Małgorzata

Zasób i użyteczność serwisów internetowych wybranych biur podróży

I-06-27

290.

Poznańska Monika

Zasób i funkcjonalność wybranych polskich i amerykańskich serwisów filmowych

I-06-28

291.

BAĆ AGNIESZKA

Wolny dostęp do informacji na przykładzie oprogramowania z licencją publiczną

I-07-06

292.

GRZYB EWELINA

Uczniowie gimnazjum jako użytkownicy informacji

I-07-12

293.

URBACZEK MAGDALENA

Pozycjonowania i ranking w wybranych internetowych wyszukiwarkach plików graficznych

I-07-18

294.

CISŁO ALEKSANDRA

Rozwój kształcenia na odległość w Polsce

I-07-19

295.

STANKIEWICZ MAGDALENA

Zasoby i usługi wybranych polskich portali internetowych

I-07-20

296.

GRUCA ANNA

Internet jako narzędzie i źródło informacji wspierające poszukiwanie pracy

I-07-21

297.

JAKÓBCZAK KATARZYNA

Plagiat w teorii i praktyce informacyjnej

I-07-26

 

2008

 

298.

TUREK ADRIANA

Inicjatywy promujące czytelnictwo dzieci i młodzieży w krajach Unii Europejskiej - na podstawie badań stron www

I-08-01

299.

SZAFRAŃSKA ANNA

Ocena jakości stron www ośrodków informacji europejskiej w Krakowie

I-08-19

 

2009

 

300.

KLIMA ALICJA

Działalność promocyjna i kulturalna Biblioteki Śląskiej na rzecz środowiska lokalnego

B-09-14

301.

RÓŻYCKA MALWINA

Źródła informacji o herbacie i kawie

I-09-12

302.

TKACZ EWA

Działalność kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

B-09-26

302.

STROJNA RENATA

Działalność bibliotek publicznych na rzecz powiatu olkuskiego w latach 2000-2007

B-09-27

303.

LIPKA MONIKA

Wprowadzenie strategii i rozwiązań e-biznesowych w przedsiębiorstwach branży księgarskiej

I-09-14

304.

DROŹDZIEL DIANA ALEKSANDRA

Narzędzia Web 2.0 w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie

I-09-16

305.

KOMODZIŃSKA ANNA

Funkcjonalność i zasób informacji wybranych polskich serwisów turystycznych

I-09-18

306.

JUSZKIEWICZ KATARZYNA

Sposoby pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarce Google

I-09-21

307.

PIĄTEK KATARZYNA

Analiza funkcjonalności wybranych polskich serwisów internetowych dotyczących praw człowieka

I-09-23

308.

ANGELIKA MAJ

Formy współpracy z dziećmi w wieku 11-15 lat w bibliotekach szkolnych i publicznych

B-09-29

309.

ZARAJCZYK IWONA

Działalność Książnicy Beskidzkiej w latach 2002-2007

B-09-32

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją