PROGRAM ERASMUS+

Najbliższa rekrutacja: 16.09.2019– 11.10.2019

 

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 
O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
I Rekrutacja (główna) - na przełomie stycznia/lutego.
II Rekrutacja (dodatkowy nabór) - na przełomie września/października

W II rekrutacji można starać się o wyjazd tylko do tych uczelni, które zostały niewykorzystane  podczas I rekrutacji. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w macierzystym Instytucie lub na Wydziale ZiKS UJ. Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (http://www.dmws.uj.edu.pl/).

Z programu mogą skorzystać studenci wszystkich lat studiów, I, II oraz III stopnia (jeśli umowa przewiduje wymianę dla studentów studiów doktoranckich), studiujący w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. 

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03, a także na stronie Instytutu INIB UJ (zakładka Studia: ERASMUS+).

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ podpisał bilateralne umowy z następującymi uczelniami, gdzie są realizowane przedmioty z obszaru informatologii i zarządzania informacją:


CHORWACJA: ZAGRZEB -  University of Zagreb, http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/


FINLANDIA: TAMPERE - Department of Information Studies, Tampere University, http://www.uta.fi/sis/en/index.html


GRECJA: ATENY - Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens, http://www.teiath.gr/intra_departmental/  

 

HISZPANIA: MADRYT - Universidad Carlos III de Madrid http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange


NIEMCY

1. HANNOVER - Fachhochschule Hannover, http://www.hs-hannover.de/index.php?id=31481
2. STUTTGART - Hochschule der Medien, https://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students

 

PORTUGALIA: PORTO - Universidad do Porto – Autonomous Section of Journalism, http://sigarra.up.pt/flup_uk/UNIDADES_GERAL.VISUALIZAR?p_unidade=110


TURCJA: ANKARA - Hacettepe University, Ankara, Faculty of Letters, Department of Information Management, http://www.bby.hacettepe.edu.tr/english/erasmus.asp


WĘGRY: BUDAPESZT - Eötvös Loránd University, http://www.elte.hu/en/erasmus

 

Dodatkowe informacje - dotyczące Programu, zasady dofinansowania, konieczne do przedłożenia po ogłoszeniu wyników dokumenty z DMWS UJ http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci


Po ogłoszeniu wyników konieczny i przyznaniu stypendium jest:

a) wybór przedmiotów, które student zamierza zrealizować podczas pobytu na stypendium Erasmus+, a przez to ustalenie programu zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który Student będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją i przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną.

b) przedłożenie podania do Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów (wzór ogólnego podania na stronie INIB UJ),
 

c) uzupełnienia dokumentów przygotowanych przez Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ (karty studenta występującego o indywidualny tok studiów oraz Zasad realizacji przedmiotu w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego toku studiów na kierunku zarządzanie informacją - ostatni dokument dotyczy zasad realizacji przedmiotów wyznaczonych przez Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ, koniecznych do zaliczenia w celu zaliczenia roku studiów w instytucie macierzystym; dokument ten uzupełnia Prowadzący dany przedmiot). Studenta obowiązuje realizacja wszystkich przedmiotów zgodnie ze wskazanymi w Learning Agreement zawierającym wszystkie kursy realizowane w uczelni macierzystej, uczelni zagranicznej oraz wszelkimi zmianami do LA.
 

 

 

Najbliższa rekrutacja: 01.01.2019– 25.01.2019

 

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 
O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
I Rekrutacja (główna) - na przełomie stycznia/lutego.
II Rekrutacja (dodatkowy nabór) - na przełomie września/października

W II rekrutacji można starać się o wyjazd tylko do tych uczelni, które zostały niewykorzystane  podczas I rekrutacji. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w macierzystym Instytucie lub na Wydziale ZiKS UJ. Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (http://www.dmws.uj.edu.pl/).

Z programu mogą skorzystać studenci wszystkich lat studiów, I, II oraz III stopnia (jeśli umowa przewiduje wymianę dla studentów studiów doktoranckich), studiujący w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. 

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03, a także na stronie Instytutu INIB UJ (zakładka Studia: ERASMUS+).

 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ podpisał bilateralne umowy z następującymi uczelniami, gdzie są realizowane przedmioty z obszaru informatologii i zarządzania informacją:


CHORWACJA: ZAGRZEB -  University of Zagreb, http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/


FINLANDIA: TAMPERE - Department of Information Studies, Tampere University, http://www.uta.fi/sis/en/index.html


GRECJA: ATENY - Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens, http://www.teiath.gr/intra_departmental/  

 

HISZPANIA: MADRYT - Universidad Carlos III de Madrid http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange


NIEMCY

1. HANNOVER - Fachhochschule Hannover, http://www.hs-hannover.de/index.php?id=31481
2. STUTTGART - Hochschule der Medien, https://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students

 

PORTUGALIA: PORTO - Universidad do Porto – Autonomous Section of Journalism, http://sigarra.up.pt/flup_uk/UNIDADES_GERAL.VISUALIZAR?p_unidade=110


TURCJA: ANKARA - Hacettepe University, Ankara, Faculty of Letters, Department of Information Management, http://www.bby.hacettepe.edu.tr/english/erasmus.asp


WĘGRY: BUDAPESZT - Eötvös Loránd University, http://www.elte.hu/en/erasmus

 

Dodatkowe informacje - dotyczące Programu, zasady dofinansowania, konieczne do przedłożenia po ogłoszeniu wyników dokumenty z DMWS UJ http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci


Po ogłoszeniu wyników konieczny i przyznaniu stypendium jest:

a) wybór przedmiotów, które student zamierza zrealizować podczas pobytu na stypendium Erasmus+, a przez to ustalenie programu zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który Student będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją i przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną.

b) przedłożenie podania do Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów (wzór ogólnego podania na stronie INIB UJ),
 

c) uzupełnienia dokumentów przygotowanych przez Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ (karty studenta występującego o indywidualny tok studiów oraz Zasad realizacji przedmiotu w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego toku studiów na kierunku zarządzanie informacją - ostatni dokument dotyczy zasad realizacji przedmiotów wyznaczonych przez Dyrektora ds. Studenckich INIB UJ, koniecznych do zaliczenia w celu zaliczenia roku studiów w instytucie macierzystym; dokument ten uzupełnia Prowadzący dany przedmiot). Studenta obowiązuje realizacja wszystkich przedmiotów zgodnie ze wskazanymi w Learning Agreement zawierającym wszystkie kursy realizowane w uczelni macierzystej, uczelni zagranicznej oraz wszelkimi zmianami do LA.
 

 

ERASMUS+ – KRYTERIA KWALIFIKACJI

Rekrutacja do programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ


 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji w programie Erasmus+ jest złożenie w systemie USOS we wskazanym terminie uzupełnionego formularza online wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi:
 

 1. wyboru uczelni zagranicznych,
 2. zadeklarowanego stopnia poziomu znajomości języka obcego,
 3. wskazanych przez studenta przedmiotów wraz z ocenami (na które Student chciałby zwrócić uwagę),
 4. opinia mentora, promotora uczelni macierzystej lub innego nauczyciela akademickiego, z którym student współpracuje lub realizuje przedmiot,
 5. CV studenta w języku polskim i angielskim,
 6. list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
 7. wskazane staże zagraniczne,
 8. wybrane dodatkowe doświadczenia, na które Student chciałby zwrócić uwagę.

Uwaga! Komisja bierze pod uwagę, jako jedno z istotnych kryteriów, aktywną działalność kandydata w kołach naukowych, zaangażowanie w działania badawcze, publikacje, uczestnictwo w sesjach naukowych IINiB UJ, uczestnictwo w konferencjach i konkursach, działalność na rzecz Uczelni macierzystej, stypendia naukowe i twórcze przyznane przez Uniwersytet Jagielloński i inne ośrodki oraz aktywność pozauczelnianą – przedstawione przez kandydata w liście motywacyjnym lub w tej części formularza online (część: inne doświadczenia)

 1. program studiów, z którego student ubiega się o wyjazd oraz
 2. oświadczenie o ubieganiu się bądź nie o wyjazd z innej uczelni wraz z informacją o poprzednich wyjazdach w ramach programu Erasmus.


 

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:

 

 1. średnia ocen ze studiów (z roku poprzedzającego okres ubiegania się kandydata o przyznanie stypendium), liczona bezpośrednio i posadowiona w systemie USOS przez Sekretariat z Jednostki, z której Student ubiega się o wyjazd. Średnia ważona po obliczeniu będzie widoczna w elektronicznym formularzu wyjazdu w systemie USOS. W przypadku studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 3 roku I stopnia stypendium przyznawane jest warunkowo, a obowiązkiem kandydata jest przedstawienie dodatkowo, po zaliczeniu I roku, informacji w systemie USOS (do wglądu Sekretariatu i Koordynatora) informującego o średniej z całego roku studiów lub w przypadku studentów 3 roku zarówno średnia (widoczna w systemie USOS), jak i deklaracja dotycząca kontynuacji studiów w INIB UJ na studiach II stopnia.
 2. znajomość języka obcego (udokumentowana w późniejszym toku rekrutacji)
 3. ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni),
 4. osiągnięcia naukowe
 5. aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych
 6. rekomendacja pracownika naukowego (lub pracowników naukowych).
 7. ewentualnie - wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

                       

 

Student może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata przedstawione w formie złożonych dokumentów w formie elektronicznej, jak również wynik prezentacji podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Punktacja i sposób oceniania kandydatów, zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

Lp.

Kryterium rekrutacji

Maksymalna liczba punktów

1.

Średnia ocen

10 pkt.

(w tym: 5.0-4,8 = 10 pkt.; 4,7-4.2 = 8 pkt.; 4,1-3,9 =6 pkt. ; 3,8-3,5=4 pkt.)

2.

znajomość języka obcego

10 pkt.

(w tym: minimalny poziom wymagany przez uczelnie zagraniczną do podjęcia się studiów – 5 pkt., poziom wyższy – 10 pkt)


 

3.


 

Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni)

10 pkt.

4.


 

Osiągnięcia naukowe

5 pkt.

5.


 

Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych

5 pkt.

6.

Rekomendacja pracownika naukowego

5 pkt.


 

Suma

Maksymalnie 45 pkt.


 

 

W przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia: Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia II stopnia najpóźniej do 30 września 2018.
 

 


TERMINARZ REKRUTACJI

UWAGA! Obowiązujący terminarz w INIB UJ:
  

01-25.01.2019 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb

26.01.-04.02.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

05-11.02.2019 - odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

12-18.02.2019 - ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, 

 

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Wicedyrektor Instytutu INiB UJ ds. dydaktycznych, Koordynator instytutowy programu ERASMUS+, przedstawiciel studentów.

 

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe do danej uczelni zagranicznej student ma obowiązek zapoznać się z ZASADAMI wyjazdu na stypendium ERASMUS+ (dostępne na stronie IINiB UJ oraz DMWS UJ) oraz ofertą dydaktyczną tej uczelni. Należy mieć na uwadze, że przed rozpoczęciem semestru w uczelni zagranicznej program zajęć powinien być uzgodniony między Studentem, Promotorem, Dyrekcją i Koordynatorem ERASMUS+ z uczelni wysyłającej i przedstawicielem uczelni przyjmującej studenta. Według regulaminu, ilość punktów ECTS konieczna do zaliczenia semestru wynosi 30. Wszystkie zasady wyjazdu na stypendium Erasmus oraz informacja o dokumentach, które należy przedłożyć w formie Learning Agreement warz z dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez INIB UJ (ITS, karty przedmiotów, etc.) przed rozpoczęciem nauki na zagranicznej uczelni są dostępne w ZASADACH wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+ w Instytucie INIB UJ.

Uwaga! Warunkiem uczestniczenia studenta Instytutu INIB UJ w Programie ERASMUS+ jest uzgodnienie przed wyjazdem zasad zaliczenia danego roku akademickiego, a w szczególności przedmiotów obowiązkowych, koniecznych do zaliczenia programu studiów w uczelni macierzystej i zagranicznej, w której planuje odbyć studia w ramach ERASMUS+, które jasno wskazane zostaną w Learning Agreement zatwierdzanym przez obie uczelnie współpracujące ze sobą w ramach bilateralnych umów. Informacji o proponowanych przez uczelnie partnerskie przedmiotach należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Można również zwrócić się z zapytaniem do Koordynatora instytutowego programu ERASMUS+ (e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl , Kampus III, p. 3.379 w godzinach dyżurów).

Informacje dodatkowe związane z wyjazdem na stypendium Erasmus+ znajdują się na stronie DMWS UJ.

Dr Monika Krakowska

e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl 
Koordynator programu ERASMUS w Instytucie INiB UJ

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS+ W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2015/2016

Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ zwanych dalej w skrócie "Zasadami rekrutacji", określa podstawowe kryteria przeprowadzania rekrutacji studentów na studia za granicą w ramach wyżej wymienionego programu. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte w ramach programu ERASMUS+ pomiędzy Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego a zagranicznymi uczelniami partnerskimi (wykaz umów bilateralnych dostępny jest na stronie WWW Instytutu INiB UJ oraz u Koordynatora programu ERASMUS+).

» I. Zasady ogólne

Studenci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, ubiegający się o stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, zwane dalej „stypendium", podlegają procedurze rekrutacji koordynowanej przez Komisję Rekrutacyjną IINiB UJ we współpracy z Koordynatorem ogólnouczelnianym.

2. Stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ przyznawane jest na jeden semestr lub rok akademicki, podczas którego student realizuje kursy w zagranicznej uczelni partnerskiej.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

4. O stypendium ubiegać się może osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:

a) jest studentem IINiB UJ: I, II lub III roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia (w przypadku studentów I roku studiów I stopnia wyjazd następuje na roku II), II, III lub IV roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia.

UWAGA! O stypendium zagraniczne w programie ERASMUS+ mogą ubiegać się również studenci III roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, aby zyskać możliwość wyjazdu w trakcie I roku studiów II stopnia. W takich przypadkach stypendium będzie przyznawane warunkowo. Ostateczne otrzymanie stypendium przez zakwalifikowane osoby będzie możliwe po spełnieniu standardowych warunków wymienionych w dalszej części niniejszego dokumentu oraz po formalnym przyjęciu na I rok studiów II stopnia w Instytucie INiB UJ.

b) wypełniła i złożyła w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane).

5. Stypendium otrzymać może osoba, która spełnia warunki wymienione w punkcie 4, pomyślnie przeszła procedurę kwalifikacyjną i jednocześnie:

a) zaliczyła rok studiów w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd na stypendium i uzyskała wpis na kolejny rok studiów, a w przypadku studentów I roku studiów II stopnia, została formalnie przyjęta na studia,

b) w momencie wyjazdu i w trakcie pobytu na stypendium programu ERASMUS+ jest pełnoprawnym studentem Instytutu INiB,

c) uzyskała zgodę na indywidualny tok studiów na semestr, w którym planowany jest wyjazd na stypendium (jeśli w danym przypadku taka zgoda jest wymagana).

6. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ nie zwalnia z obowiązku opłacenia czesnego w Instytucie INiB UJ.

» II. Postępowanie kwalifikacyjne

1. Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Wicedyrektor Instytutu INiB UJ ds. dydaktycznych, Koordynator instytutowy programu ERASMUS+, przedstawiciel studentów.

3. W procesie kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:

a) średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów (włącznie z semestrem poprzedzającym składanie aplikacji). Średnią wylicza sekretariat Instytutu INiB UJ. W przypadku studentów I roku studiów I stopnia stypendium przyznawane jest warunkowo, a obowiązkiem kandydata jest przedstawienie dodatkowo po zaliczeniu I roku, dokumentu informującego o średniej z całego roku studiów. Średnia ocen powinna wynosić minimum 3,5;

b) udokumentowaną znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studia (kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń od lektora) – przedstawienie stosownego dokumentu jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów starających się o stypendium;

c) motywy wyboru uczelni zagranicznych wyrażone w liście intencyjnym kandydata (student ma możliwość wskazania 3 ośrodków zagranicznych, w których chciałby odbyć stypendium ERASMUS+),

d) działalność kandydata w kołach naukowych, zaangażowanie w działania badawcze, publikacje, uczestnictwo w sesjach naukowych IINiB UJ, uczestnictwo w konferencjach i konkursach, działalność na rzecz Uczelni, stypendia naukowe i twórcze przyznane przez Uniwersytet Jagielloński i inne ośrodki oraz aktywność pozauczelnianą – przedstawione przez kandydata w liście intencyjnym,

e) w uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wezwać kandydata lub kandydatów na rozmowę w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

4. Wynik kwalifikacji ustala się, dodając do siebie średnią ocen, ocenę za list intencyjny wyrażoną w skali trzystopniowej od 0 do 3 oraz ocenę dodatkowej działalności kandydata także wyrażoną w skali trzystopniowej od 0 do 3. Łącznie Kandydat może uzyskać sumę 15 punktów. Szczegółowe dane dotyczące punktacji i sposobu oceniania kandydatów przedstawiono w poniższej tabeli.

Średnia ocen

4-5 pkt

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia

0-3 pkt

(1 pkt za każdy poziom od B2 wzwyż)

Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych

0-3 pkt

 

Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (list motywacyjny)

0-3 pkt

Rekomendacja pracownika naukowego

0-1 pkt

 

5. Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia wypełnionego w wersji elektronicznej oraz wydrukowanego formularza aplikacyjnego. Udostępniony jest on zawsze na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych w momencie rozpoczęcia naboru do programu ERASMUS+. Wszystkie dokumenty student zobowiązany jest złożyć osobiście w teczce opisanej imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów do koordynatora programu ERASMUS+ w Instytucie Informacji Naukowej UJ najpóźniej do siedmiu dni od zakończenia rekrutacji elektronicznej.

6. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej zostają wybrani kandydaci na wyjazd w ramach stypendium w Programie ERASMUS+. Kandydaci, którzy zgłosili się do konkursu, mają wysokie kwalifikacje oraz średnią ocen, a nie zmieścili się w limicie przyznawanych miejsc oferowanych przez uczelnię zagraniczną, są wpisywani na listę rezerwową.

7. Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+ jest zobowiązany podpisać umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim wskazaną przez Koordynatora ogólnouczelnianego.

8. Po zakwalifikowaniu na wyjazd i otrzymaniu stypendium student jest zobowiązany do:

a) przedłożenia dokumentu przynajmniej na dwa miesiące przed wyjazdem, przedstawiającego wybrane przedmioty na uczelni (Learning Agreement), w której będzie uczęszczał na kursy. Wybrane przedmioty muszą być zaakceptowane przez obie jednostki uczelniane – IINiB UJ oraz instytut zagraniczny. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie roku akademickiego na uczelni zagranicznej powinny być zgłoszone w trybie pilnym Koordynatorowi instytutowemu.

b) przedłożenia podania (wzór dostępny w serwisie WWW Instytutu INiB UJ, www.inib.uj.edu.pl w Centrum podań oraz u koordynatora programu ERASMUS+) o przeniesienie na indywidualny tok studiów (po konsultacji z Zastępcą Dyrektora IINiB UJ) wraz z wymaganą dokumentacją: wypełnioną i podpisaną kartą studenta występującego o indywidualny tok studiów oraz wypełnionymi i podpisanymi kartami zasad eksternistycznego zaliczania zajęć dla tych wszystkich przedmiotów, które będą w trakcie pobytu na stypendium realizowane w Instytucie INiB UJ w trybie eksternistycznym (wzory kart dostępne są u Koordynatora instytutowego programu ERASMUS+, przedmioty do zaliczenia wskazuje Zastępca Dyrektora IINiB UJ). Ze względu na długotrwałe procedury, podanie o indywidualny tok studiów należy składać przynajmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy.

» III. Okres stypendium

1. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr lub na jeden rok akademicki, w zależności od tego, na jaki okres podpisana jest umowa między IINiB UJ a uczelnią partnerską.

2. Student, który uzyskał stypendium na semestr zimowy, ma prawo przedłużyć stypendium programu ERASMUS+, pod warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie stypendium od uczelni partnerskiej oraz Zastępcy Dyrektora IINiB UJ i Koordynatorów – instytutowego i ogólnouczelnianego, a także ponownego przedłożenia podania o przyznanie indywidualnego toku studiów (po wcześniejszej konsultacji z Koordynatorem instytutowym) na kolejny semestr wraz z wszystkimi obowiązującymi dokumentami (zob. 8b).

3. O przedłużenie stypendium można starać się jedynie w ciągu tego samego roku akademickiego, w którym student otrzymał stypendium.

4. Podania w sprawie przedłużenia stypendium mogą być składane osobiście (bezpośrednio do Koordynatora instytutowego), faksem lub przesyłką pocztową, ze wszystkimi załącznikami do Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, faks: +48 12 6645854

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, za okres przedłużonego pobytu na stypendium, student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest zapłacić czesne w IINiB UJ.

6. Możliwość realizacji kursów w IINiB UJ w trakcie przebywania studenta na stypendium wymaga pozytywnej decyzji Zastępcy Dyrektora IINiB UJ, wydanej w odpowiedzi na złożone w tej sprawie podanie studenta.

» IV. Uznawanie okresu studiów odbytych za granicą

1. Rozliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie uzgodnionego z Zastępcą Dyrektora IINiB ds. studiów i podpisanego przed wyjazdem przez studenta i Zastępcę Dyrektora IINiB oraz Koordynatora instytutowego, Learning Agreement (Porozumienia o Programie Zajęć) oraz uzyskanego w uczelni partnerskiej Transcript of Records (świadectwa zaliczenia zajęć wraz z ocenami), a także warunków indywidualnego toku studiów. W sytuacji, kiedy Learning Agreement oraz dokumentacja indywidualnego toku studiów nie zostaną sporządzone lub student nie uzyska zgody na indywidualny tok studiów, zajęcia zrealizowane w uczelni goszczącej nie zostaną zaliczone w IINiB UJ.

2. Zaliczenie roku studiów jest możliwe pod warunkiem uzyskania łącznie (w uczelni zagranicznej i w IINiB UJ) wymaganej przez Regulamin studiów UJ liczby punktów ECTS oraz wypełnieniu wszystkich warunków określonych dla indywidualnego toku studiów.

3. Zajęcia realizowane w ramach programu ERASMUS+ mogą w różnym stopniu odpowiadać programowi studiów realizowanemu w IINiB UJ. Ze względu na uregulowania prawne IINiB UJ rozlicza studentów zgodnie z określonymi dla danego kierunku standardami kształcenia, uwzględniając liczbę godzin, formę oraz zawartość merytoryczną zrealizowanych kursów po powrocie ze stypendium. W związku z tym możliwe jest, że liczba punktów ECTS zaliczona w IINiB UJ na podstawie planu studiów będzie się różniła od liczby punktów ECTS z zajęć zrealizowanych za granicą.

4. Po powrocie student jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu Rozliczenie semestru realizowanego w ramach indywidualnego toku studiów (dostępny w serwisie WWW Instytutu INiB UJ w zakładce ERASMUS+ lub u Koordynatora instytutowego programu) w trybie do 15 dni po powrocie ze stypendium ERASMUS+.

5. Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online (na stronie internetowej Narodowej Agencji

» V. Grant Programu ERASMUS+

1. Na czas pobytu na stypendium studenci otrzymują grant fundowany przez program ERASMUS+. Grant ten nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, a jedynie pokrywa różnicę w kosztach utrzymania w Polsce a krajem goszczącym.

2. Wysokość grantu jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student i nie jest zwykle znana w momencie przeprowadzania rekrutacji. Wytyczne, co do wysokości grantów na każdy rok akademicki podaje Narodowa Agencja Programu ERASMUS+. Informacje o wysokości stypendium na rok poprzedzający wyjazd kandydata do zagranicznej uczelni podane są także w serwisie WWW IINiB UJ oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziale Współpracy Międzynarodowej – Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych. (http://www.dmws.uj.edu.pl/start)  

3. Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego sprawozdania z pobytu do Koordynatora instytutowego oraz przedłożenia stosownych dokumentów do Koordynatora uniwersyteckiego.

» VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Załącznik 1. Zasady sporządzania Learning Agreement

Zasady sporządzania Learning Agreement:

1) Student sporządza Learning Agreement w porozumieniu z Koordynatorem Programu ERASMUS+ Instytutu oraz Dyrektorem Instytutu, który go akceptuje.

2) Student powinien w ciągu semestru w uczelni partnerskiej zrealizować 30 punktów ECTS (w ciągu roku akademickiego 60 punktów ECTS).

3) Zajęcia wybierane do realizacji w uczelni partnerskiej powinny być jak najbardziej zbliżone do zajęć, które student realizowałby w danym roku akademickim w IINiB UJ.

4) Student wyjeżdżający na stypendium przesyła zaakceptowane Learning Agreement do uczelni partnerskiej, po uprzednim złożeniu kopii w Instytucie INiB UJ.

Załącznik 2. Postępowanie przy przedstawianiu Transcript of Records

W celu uzyskania zaliczenia zajęć zrealizowanych w uczelni partnerskiej należy:

1) uzyskać w uczelni partnerskiej Transcript of Records. Niektóre uczelnie przesyłają Transcript of Records bezpośrednio do Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ lub do Koordynatora ogólnouczelnianego, jednak będąc jeszcze za granicą należy się upewnić, czy tak się stanie.

2) złożyć podanie do odpowiedniego Dyrektora Instytutu przez Koordynatora Programu ERASMUS+ w Instytucie z prośbą o zaliczenie odbytych zajęć w uczelni partnerskiej, załączając do niego tłumaczenie oraz kopie świadectw uzyskanych za granicą. Przeliczenia ocen dokonuje się wg poniższej skali:

ECTS grades

A+ Excellent with distinction = 6.0 Celujący

A Excellent = 5.0 Bardzo dobry

B Very Good = 4,5 Bardzo dobry

C Good = 4.0 Dobry

D Satisfactory = 3.5 Dostateczny

+ E Sufficient = 3.0 Dostateczny

FX Fail = 2.0 Niedostateczny

F Fail = 2.0 Niedostateczny

 

Wszelkie informacje dla kandydatów ubiegających się o wyjazd na stypendium w ramach programu ERASMUS+ są dostępne także na stronie WWW Biura Obsługi Studentów Zagranicznych - http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją