OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

DLA UCZNIÓW OSTATNIEJ I PRZEDOSTATNIEJ KLASY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

Terminy:

Zgłoszenia: do 8 stycznia 2020

15 stycznia 2020 r.– eliminacje, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków


Sala 3.228 (III piętro), godz. 17.00


22 stycznia 2020 r. – drugi etap (finał), Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków


Pokój 3.209, godzina zostanie podana wkrótce.

Organizator: Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt: isi@uj.edu.pl

Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją", przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem badań informatologicznych (information science).


Konkurs ma formę dwuetapową: wymaga przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego znajomość podanych lektur, a następnie odbycia indywidualnej rozmowy z jury.


Nagrodami są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją", prowadzone przez Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Tematy problemowe do drugiego etapu (finału) – zostaną podane po zakończeniu pierwszego etapu.


Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (finału).


Uczestnicy będą zapraszani indywidualnie na konkretne godziny.

 

 

Szczegóły konkursu

» Jak się zgłosić?

Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat:

 1. wypełnić „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu" [plik „Załącznik_nr_1.docx], pamiętając o tym, że ma na niej widnieć podpis dyrekcji szkoły lub przedstawiciela grona pedagogicznego,
 2. wysłać wypełnioną kartę pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

ul. prof. St. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

z dopiskiem KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

 1. kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać na powyższy adres najpóźniej 7 stycznia 2019 r. (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego)

Uwaga! Zgłoszenia nadsyłane e-mailem lub faksem nie będą uwzględniane.

Uczniowie, którzy NIE ukończyli 18 lat:

 1. wypełnić „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu" [plik „Załącznik_nr_1.docx], pamiętając o tym, że ma na niej widnieć podpis dyrekcji szkoły lub przedstawiciela grona pedagogicznego,
 2. pobrać i wypełnić formularz „Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych" [plik „Załącznik_nr_2.docx]
 3. wysłać oba powyższe dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

ul. prof. St. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

z dopiskiem KONKURS „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

 1. kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych należy wysłać na powyższy adres  najpóźniej 7 stycznia 2019 r. (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga! Zgłoszenia nadsyłane e-mailem lub faksem nie będą uwzględniane.

» Terminy

Termin zgłaszania uczestników: 8 stycznia 2020 r.  (decyduje data stempla pocztowego)


Termin eliminacji (test pisemny): 15 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków        

        
sala 3.228 (III piętro), godzina zostanie podana wkrótce


Ogłoszenie wyników eliminacji: 17 stycznia 2020 r.


Termin drugiego etapu (rozmowa z jury): 22 stycznia 2020 r. - uczestnicy będą zapraszani indywidualnie na konkretne godziny.


Termin ogłoszenia listy laureatów:  po zakończeniu rozmów indywidualnych z uczestnikami drugiego etapu.


Eliminacje i drugi etap konkursu odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków

 

» Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ”

§ 1 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu „Zarządzanie informacją”, zwanego dalej konkursem, jest Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej organizatorem, z siedzibą pod adresem: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, tel.: +48 12 664-55-30, faks: +48 12 664-58-54, strona www: http://www.inib.uj.edu.pl.
 2. Regulamin konkursu wraz załącznikami, jak również bieżące informacje dotyczące jego organizacji i przebiegu ogłaszane są w stworzonym do tego celu serwisie internetowym. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o publikowaniu wiadomości dotyczących konkursu, należy rozumieć, że następuje to za pośrednictwem wskazanego serwisu internetowego.
 3. Nad merytorycznym przygotowaniem konkursu czuwa Komisja Naukowa, zwana dalej komisją, w skład której wchodzą wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni organizatora, w tym co najmniej jeden pracownik samodzielny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.
 4. Do zadań i uprawnień komisji należy:
 1. wyznaczenie sekretarza odpowiadającego za obsługę administracyjną i promowanie konkursu; sekretarz wybierany jest spośród niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych organizatora,
 2. zlecanie sekretarzowi realizacji określonych form działań promocyjnych na rzecz konkursu, m.in. organizowania spotkań informacyjnych dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno w samych szkołach, jak i w siedzibie organizatora,
 3. ustalenie harmonogramu konkursu odrębnie dla każdej kolejnej edycji konkursu i podanie go do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu internetowego, z uściśleniem, że ogłoszenie listy laureatów powinno nastąpić przed zakończeniem drugiego semestru nauki w trzecich klasach szkół ponadgimnazjalnych,
 4. dokonywanie oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych uczestników na poszczególnych etapach konkursu oraz ustalenie listy rankingowej,
 5. odwołanie konkursu w danym roku w przypadku zbyt małej liczby uczestników,
 6. w uzasadnionych przypadkach anulowanie wyników poszczególnych etapów konkursu,
 7. nakazywanie powtórzenia poszczególnych etapów konkursu w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin konkursu) nieprawidłowości,
 8. rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących konkursu i jego uczestników.
 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego zakres przedmiotowy dostosowany jest do profilu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, prowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników i może być ogłaszany co roku.
 2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, której wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia jest podpisywana przez uczestnika i wysyłana pocztą na adres organizatora w terminie określonym w harmonogramie konkursu (o spełnieniu warunku decyduje data stempla pocztowego). Nie dopuszcza się przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną lub faksem.
 4.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, a także na publikację danych osobowych wraz z wynikami poszczególnych etapów konkursu w serwisie internetowym. Uczestnicy, którzy w chwili zgłoszenia do konkursu nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, dołączają do karty zgłoszenia zgodę rodziców lub opiekunów, której wzór znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy niepełnosprawni proszeni są o wskazanie w karcie zgłoszenia swoich potrzeb w zakresie szczególnych udogodnień lokalowo-sprzętowych, które umożliwią im udział w konkursie na równych zasadach.
 6. Uczestnicy potwierdzają swoją tożsamość poprzez okazanie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport) na każdym etapie konkursu.
 7. Laureaci konkursu wyrażają również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego: numer i serię paszportu) oraz danych teleadresowych do centralnej jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego – eliminacji i drugiego – finału.
 2. PIERWSZY ETAP KONKURSU – ELIMINACJE:
 1. Etap Eliminacji odbywa się w siedzibie organizatora w wyznaczonej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu eliminacji przekazywane są za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. Pierwszy etap konkursu odbywa się w formie pisemnego testu.
 3. Test zawiera pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz przynajmniej jedno pytanie otwarte wymagające od uczestnika samodzielnego zredagowania wypowiedzi liczącej nie więcej niż 200 słów.
  - Test sprawdza stopień opanowania treści źródeł, których listę komisja ogłasza w serwisie internetowym. Zakres przedmiotowy wskazanych źródeł odpowiada treściom kształcenia objętym programem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
  - Przystępując do testu pisemnego w ramach eliminacji, uczestnicy otrzymują od organizatora formularze testowe ostemplowane pieczęcią Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ oraz papier brudnopisowy.
  - Na wypełnienie testu uczestnicy mają 90 minut.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwa obecny w sali wykładowej członek / członkowie komisji lub sekretarz.
 5. Uczestnicy z udokumentowaną dysfunkcją narządu wzroku mogą, na własna prośbę, udzielać odpowiedzi na pytania testowe ustnie lub korzystać z własnej aparatury umożliwiającej transkrypcję głosu (w osobnym pomieszczeniu) lub pisanie maszynowe.
 6. Do sali, w której odbywają się eliminacje, uczestnicy nie mogą wnosić żadnych materiałów własnych (notatek w jakiekolwiek formie) ani żadnych urządzeń mobilnych umożliwiających dostęp do Internetu, w szczególności telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i tabletów, z wyjątkiem aparatury wskazanej w punkcie 2e Regulaminu.
 7. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania eliminacji i wykluczenia z dalszego udziału w konkursie uczestników stosujących nieuczciwe praktyki polegające na komunikowaniu się z innymi uczestnikami i/lub na korzystaniu z niedozwolonych materiałów oraz urządzeń.
 8. Komisja ocenia testy w skali od 0 do 50 punktów.
 9. Do drugiego etapu konkursu – finału kwalifikowani są uczestnicy, którzy w fazie eliminacji uzyskali co najmniej 35 punktów. Decyzja komisji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu uczestnika do finału jest ostateczna i potwierdzona protokołem, zawierającym także ocenę punktową jego pracy.
 10. Komisja może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu drugiego etapu konkursu.
 1. DRUGI ETAP KONKURSU – FINAŁ:
 1. Lista uczestników zakwalifikowanych do finału oraz miejsce i czas jego przeprowadzenia ogłaszane są w serwisie internetowym.
 2. Drugi etap konkursu odbywa się w formie ustnej.
  - Uczestnik występuje przed minimum dwuosobowym jury złożonym z członków komisji. W składzie jury zasiada co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora
  - Uczestnik losuje jeden temat problemowy z listy tematów opublikowanych uprzednio na stronie internetowej konkursu.
  - Uczestnik samodzielnie rozwija wylosowany temat problemowy oraz odpowiada na ewentualne pytania komisji.
  - Tematy problemowe proponowane w finale konkursu odnoszą się do treści źródeł, które komisja rekomendowała jako podstawę testu pisemnego na etapie eliminacji (§ 3, ust. 2, lit. c) oraz do ewentualnych materiałów dodatkowych, które komisja może podać do wiadomości przed terminem finału. Zakres przedmiotowy ogółu tych materiałów odpowiada treściom kształcenia, objętym programem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.
 3. Finał konkursu odbywa się w siedzibie organizatora, w sali dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
 4. Komisja ocenia odpowiedzi uczestników w skali od 0 do 50 punktów.
 5. e.Odpowiedzi ustne uczestników finału oceniane są przez komisję pod względem kompletności, zgodności z treścią rekomendowanych źródeł, dojrzałości sądów własnych uczestnika oraz poprawności języka, w tym odpowiedniego użycia słownictwa z zakresu informatologii i bibliologii.
 6. Komisja ustala listę rankingową konkursu na podstawie sumy punktów uzyskanych przez każdego z uczestników w pierwszym (eliminacje) i w drugim etapie (finał) konkursu. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Decyzja komisji jest ostateczna i potwierdzona protokołem.
 7. Laureaci konkursu wyłaniani są spośród uczestników, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów.
 8. Status laureata uzyskuje równorzędnie siedem (7) pierwszych osób spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymagania określone w § 3 ust. g. W przypadku osób z tym samym wynikiem o przyznaniu tytułu laureata decyduje organizator. Kryterium przyznania tytułu określa organizator. Decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 9. W przypadku nieprzekroczenia progu 70 punktów przez żadnego z uczestników konkursu, komisja zamieszcza w serwisie internetowym komunikat informujący o tym, że w danej edycji konkursu nie wyłoniono laureatów.
 10. Listę laureatów konkursu oraz termin wręczania dyplomów i nagród organizator ogłasza w serwisie internetowym.

 

§ 4 UPRAWNIENIA I NAGRODY LAUREATÓW KONKURSU

 1. Uczestnicy każdego z etapów konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia o udziale w konkursie, według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Uzyskanie statusu laureata potwierdza dyplom oraz zaświadczenie wydane i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela organi¬zatora, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 3. Nagrodą dla laureatów konkursu są indeksy (maksymalnie 7) na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ na kierunku „Zarządzanie informacją”.
 4. Laureaci konkursu mogą być przyjmowani na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ wyłącznie w dwóch kolejnych latach akademickich następujących bezpośrednio po roku akademickim, w którym uzyskali tytuł laureata, pod warunkiem wcześniejszego zdania egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy laureat danej edycji kon¬kursu nie zadeklaruje podjęcia studiów, miejsce to wraca do ogólnej puli przyjęć na studia pierwszego stopnia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w danym roku akademickim.
 5. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na studia wymienione w § 4 ust. 3. W takim przypadku laureatom, którzy za¬de¬kla¬rowali ich podjęcie, nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie.
 6. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata konkursu wszystkich warunków formalnych określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia, w tym m.in. dokonanie rejestracji w systemie ERK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do centralnej jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim zaś¬wiad¬czenia podpisanego przez organizatora konkursu, potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

 

 

» Lektury

Pisemny test eliminacyjny (pierwszy etap konkursu) oraz indywidualna rozmowa z jury (etap drugi) obejmuje treść następujących lektur:

 

Fragmenty książki:
1.    Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP. Rozdziały:   1.1.5, 1.1.6, 1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 3.5, 5.6 http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=470&dirds=1&tab=1  

Artykuły:
2.    Batorowska, Hanna (2012). Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, Nr 2 (28), s. 12-30. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=61361&from=FBC
3.    Cisek, Sabina (2007). Broker informacji : istota zawodu.  http://eprints.rclis.org/10880/1/Cisek_broker_informacji_istota.pdf
lub
Cisek, Sabina (2009). Infobrokering w praktyce: zasady wyszukiwania informacji w Internecie.  http://eprints.rclis.org/18457/1/Cisek_infobrokering_internet.pdf
4.    Sosińska-Kalata, Barbara (2009). Nowe narzędzia organizacji wiedzy a jakość usług informacyjnych. http://eprints.rclis.org/13606/1/Sosinska_Nowe_narz%C4%99dzia_organizacji_wiedzy.pdf
5.    Szczepańska, Anna (2006). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf
6.    Świgoń, Marzena (2011). Indywidualne zarządzanie wiedzą. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 3, s. 20-26. http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_3.pdf

 

 

» Przykładowe pytania

1. Wskaż jeden właściwy schemat relacji między danymi, informacją i wiedzą:

 • dane -> wiedza -> informacja
 • wiedza -> informacja -> dane
 • dane -> informacja -> wiedza

2. Które z wymienionych poniżej sposobów postępowania w trakcie poszukiwania informacji mają charakter ukierunkowany?

A. Przeglądanie

B. Wyszukiwanie

C. Monitorowanie

D. Gotowość absorbcji informacji

 

3. Omów krótko zjawisko walki informacyjnej, określ jej podstawowe sfery i wskaż najważniejsze działania (maksimum 200 słów)

 

» Kontakt

Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

isi@uj.edu.pl

 

» Komisja naukowa konkursu

Przewodniczący: dr hab. Remigiusz Sapa, prof.UJ

Członkowie: dr hab. Marek Nahotko, prof.UJ dr Sabina Cisek, dr Małgorzata Janiak

Sekretarz: dr Paloma Korycińska

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją