Komercyjna oferta badań

Audyt informacyjny

Cele:

 • ocena poziomu zgodności aktualnego stanu kluczowych zasobów i procesów informacyjnych w organizacji z normą audytową, która wyznaczona może być w różny sposób w zależności od potrzeb zleceniodawcy audytu, w tym np. przez potrzeby informacyjne konkretnej grupy docelowej określonego rodzaju informacji generowanej/przetwarzanej w organizacji, przez zakładane, pożądane (np. przez zarząd lub innych interesariuszy) cechy tej informacji i procesów informacyjnych czy przez istniejące wytyczne, zalecenia lub przepisy;
 • diagnoza i formułowanie zaleceń dla rozwoju i usprawniania zasobów i procesów informacyjnych oraz sprawnego zarządzania nimi w przyszłości;
 • projektowanie, w oparciu o wyniki audytu, rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania informacją.

 

Badania potrzeb i zachowań informacyjnych klientów firm i instytucji

Cele:

 • identyfikacja potrzeb informacyjnych (typowych i nietypowych) w określonym zakresie i rozpoznanie sposobów ich zaspokajania przez wybraną grupę docelową (np. klientów firmy, grupę docelową kampanii informacyjnej, seniorów itd.) lub jednostki.

 

Diagnoza stanu zasobów informacyjnych na dany temat albo dla danego użytkownika

Cele:

 • analiza dostępnych zasobów informacji i ich syntetyczna ocena;
 • określenie typologii źródeł informacji;
 • identyfikacja przykładów oraz potencjalnych obszarów i kierunków wykorzystania.
 

 

Doskonalenie działalności bibliotek

Cele:

 • opracowanie raportów na temat wybranych najnowszych trendów w bibliotekarstwie oraz w szeroko rozumianym zarządzaniu kolekcjami informacji i danych;
 • ocena systemów informacyjnych (w tym zintegrowanych systemów bibliotecznych) stosowanych w bibliotekach oraz produktów i usług informacyjnych bibliotek, włącznie z diagnozą problemów i formułowaniem zaleceń;
 • badania użytkowników bibliotek.

 

Indywidualne zarządzanie informacją

Cele:

 • identyfikacja i ocena indywidualnych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją będącą w dyspozycji jednostki (jednostek), niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, edukacyjnych, życia codziennego itd., mająca służyć diagnozie problemów i podniesieniu skuteczności działania jednostek i zespołów, które współtworzą;
 • zaprojektowanie zindywidualizowanych form kształcenia pozwalających na doskonalenie warsztatów informacyjnych jednostek.

 

Testy funkcjonalne / użyteczności serwisów (portali, stron) internetowych

Cele: opracowanie raportów funkcjonalności / użyteczności serwisów internetowych

 • komercyjnych i niekomercyjnych na różnych etapach ich powstawania i funkcjonowania
 • stanowiących dla ich wykonawców źródło jednoznacznych wytycznych do ich udoskonalenia, poprzez wytypowanie obszarów, w których użytkownicy korzystający z serwisów najczęściej napotykają na trudności
 • w oparciu o przeprowadzanie testów serwisu w postaci sesji z udziałem moderatora i obserwatora oraz rzeczywistych lub potencjalnych użytkowników wykonujących zadane czynności w systemie i oceniających go
 • z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: klasyczne testy funkcjonalne, Indirect Oral Operational Method, zogniskowany wywiad grupowy, wywiad oparty na modelu Kano, ankieta User Experience

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją