O Instytucie Studiów Informacyjnych UJ

Kontakt

Instytut Studiów Informacyjnych UJ

adres: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

tel: +48 12 664-55-30

Fax: +48 12 664-58-54

Adres www: http://www.inib.uj.edu.pl

Adres e-mail sekretariatu: isi@uj.edu.pl

 

Dyrekcja:

Dyrektor: dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ; e-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Małgorzata Janiak; e-mail: malgorzata.janiak@uj.edu.pl

 

Lokalizacja

Dojazd do Instytutu Studiów Informacyjnych:

Z Dworca Głównego PKP: tramwajem linii nr 52 (kierunek: Czerwone Maki), należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Miasteczka Studenckiego: autobusem linii nr 194 (kierunek: Czerwone Maki) należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Ronda Grunwaldzkiego (przystanek "Most Grunwaldzki"): tramwajem lini nr 52, 18 lub 11 (kierunek: Czerwone Maki), należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Łagiewnik: tramwajem lini nr 23, należy wysiąść na przystanku "Norymberska".

 


Wyświetl większą mapę

Historia

Instytut Studiów Informacyjnych UJ został utworzony w 1996 r. jako Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na bazie wcześniej funkcjonującego w ramach Instytutu Filologii Polskiej UJ zakładu (do 1974), a później katedry (od 1992). Obecną nazwę przyjął w 2002 r. Instytut INiB UJ należy do najbardziej prestiżowych placówek tego typu w Polsce. W 2002 r., w wyniku akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, otrzymał Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W 2007 r. prowadzony przez Instytut kierunek studiów „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo" uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W tym samym roku Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, w skład którego wchodzi Instytut, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „bibliologia i informatologia". Od roku akademickiego 2014/2015 Instytut oferuje nowy kierunek studiów: Zarządzanie informacją.

Studia i studenci

W 1974 r. w ramach Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UJ (pierwszy rocznik w roku akademickim 1974/1975) utworzony został kierunek studiów Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. W roku 2003 zmieniona została nazwa kierunku na Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Od początku oferowane były zarówno studia dzienne, jak i zaoczne. Wreszcie w roku 2014 dotychczasowy program studiów został zastąpiony nowym kierunkiem – Zarządzanie informacją. Od roku 1981 Instytut oferuje także różne studia podyplomowe, a od roku akademickiego 2013/14 również krótkie kursy dokształcające.

Od roku akademickiego 1999/2000 wprowadzony został dwustopniowy tryb studiów: studia I stopnia, kończące się dyplomem licencjata, oraz studia II stopnia, umożliwiające zdobycie tytułu magistra. Jednocześnie rozpoczęto wprowadzanie europejskiego systemu punktów ECTS. Od roku akademickiego 2008/2009 prowadzone są również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie „nauki humanistyczne", w dyscyplinie „bibliologia i informatologia".

Studia na kierunku Zarządzanie informacją w Instytucie ISI UJ to studia, podczas których humanistyczna wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją łączona jest z kształtowaniem umiejętności technicznych i rozwijaniem kompetencji społecznych. Studenci poznają między innymi mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji, uczą się interpretować różne zachowania informacyjne i zarządzać informacją w instytucjach i przedsiębiorstwach, a także kształcą się w zakresie samodzielnego oceniania i projektowania rozwiązań informacyjnych usprawniających działalność człowieka. Jednocześnie poznają dorobek bibliologii i informatologii oraz metody badawcze, pozwalające na naukowe rozwiązywanie problemów profesjonalnych i prowadzenie badań. Program został tak skonstruowany, by umożliwić, poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych, pogłębianie wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym na studiach II stopnia w zakresie: brokerstwa informacji i wywiadu rynkowego, tworzenia i zarządzania kolekcjami cyfrowymi, bibliotekarstwa, transferu informacji między różnymi grupami interesariuszy z obszaru nauki, techniki, gospodarki i kultury czy dydaktyki informacyjnej. Ucząc się zasad zarządzania informacją w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz poznając narzędzia i techniki pozyskiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, transferowania i udostępniania informacji w różnych uwarunkowaniach współczesnego środowiska informacyjnego, studenci nabywają rozległą wiedzę i solidne, konkretne umiejętności pożądane na szerokim rynku pracy, warunkujące nie tylko powodzenie jednostek, ale także sukces firm, instytucji i organizacji społecznych, w których będą znajdować zatrudnienie. Studia umożliwiają także dostrzeganie i zrozumienie historycznego, społecznego i kulturowego kontekstu zarządzania informacją oraz funkcjonowania książki w społeczeństwie, a także intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.

Bogata oferta Instytutu umożliwia wymianę studencką z wieloma uczelniami w Europie w ramach programu ERASMUS oraz zaliczenie wybranych semestrów studiów na innych uczelniach polskich (program MOST). Zainteresowanie studiami jest duże. Wysoka jakość kształcenia osiągana jest przede wszystkim dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz bardzo dobrym warunkom lokalowym i odpowiedniemu wyposażeniu technicznemu laboratoriów komputerowych i sal wykładowych. Część zajęć prowadzona jest w trybie edukacji na odległość z wykorzystaniem cyfrowej platformy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzanie informacją w Instytucie ISI UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

  • usługi informacyjne dla nauki, edukacji, biznesu, administracji czy potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji;
  • tworzenie i zarządzanie kolekcjami cyfrowymi – to zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych w firmach i instytucjach, a także digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym orz organizacja i prowadzenie cyfrowych archiwów;
  • projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka – to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją, menedżera informacji czy np. menedżera zawartości serwisów internetowych;
  • bibliotekarstwo – to stabilność (biblioteki są wszędzie: tysiące bibliotek publicznych w całym kraju, a do tego biblioteki szkolne, akademickie, zakładowe, fachowe, kościelne) oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i zagranicą, to łączenie tradycyjnej oferty z nowoczesnym podejściem do czytelnika i szybko postępującym wdrażaniem cyfrowych technologii; dzisiejsze biblioteki to kluczowe ośrodki kultury w lokalnych społecznościach, a jednocześnie perły informacyjnego środowiska sieci (biblioteki cyfrowe i wirtualne);
  • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy obszaru nauki, techniki gospodarki i kultury, w tym tez działalność wydawnicza i księgarska.

Badania naukowe

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją