Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
w
Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
 Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Niezależnie od wieku, ról społecznych czy wykonywanej pracy, każdy człowiek funkcjonuje w dynamicznym i zróżnicowanym środowisku informacyjnym. Każdy z nas nieustannie pozyskuje, gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i tworzy nowe zasoby informacji. Uczymy się, podejmujemy decyzje, planujemy przyszłość, wyrabiamy sobie poglądy, przekazujemy wiedzę czy realizujemy konkretne działania, wykorzystując informacje. Od naszej sprawności w tym względzie zależą skuteczność i szanse na powodzenie podejmowanych działań. Jak wszystko, możemy to robić słabo, przeciętnie, dobrze, bardzo dobrze, ale można to też robić profesjonalnie! Jeśli chcesz zostać profesjonalistą zarządzania informacją, to są to studia dla Ciebie.

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją w Instytucie INiB na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, to studia zorientowane problemowo, dla ludzi o szerokich horyzontach, podczas których humanistyczna i społeczna wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją łączona jest z kształceniem umiejętności praktycznych i rozwijaniem kompetencji niezbędnych do profesjonalnego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych.

Zarządzanie informacją w Instytucie INiB UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

  • zarządzanie informacją w organizacjach, a w tym projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych stosowanych w firmach czy instytucjach, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, tworzenie i zarządzanie kolekcjami i archiwami cyfrowymi, digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym - to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
  • usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji;
  • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy obszaru nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska.
  • bibliotekarstwo – to stabilność (biblioteki są wszędzie: tysiące bibliotek publicznych w całym kraju, a do tego biblioteki akademickie, zakładowe, szkolne, kościelne itp.) oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i zagranicą – staramy się kształcić nowoczesnego bibliotekarza, łączącego rozległą wiedzę na temat zarządzania informacją z nowoczesnym podejściem do użytkownika, znajomością innowacyjnych technologii informacyjnych i zasad tworzenia bibliotek i repozytoriów cyfrowych;

Studia na kierunku zarządzanie informacją, przygotowując do różnych ról zawodowych, dostarczają też solidnych podstaw dla rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między człowiekiem a informacją, co nie było przedmiotem kształcenia w szkołach średnich. To również przygoda intelektualna i odkrywanie świata informacji, w tym między innymi zgłębianie problematyki:
 

  • współczesnego środowiska informacyjnego i ekologii informacji,
  • zachowań informacyjnych człowieka,
  • systemów informacyjnych, organizacji informacji i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
  • różnych specjalistycznych aspektów zarządzania informacją (także na użytek indywidulany i zespołowy), w tym wizualizacji informacji,
  • funkcjonowania informacji i książki w społeczeństwie,
  • budowanie własnego warsztatu informacyjnego (także poprzez poznawanie narzędzi i sposobów wyszukiwania informacji oraz profesjonalnych źródeł informacji przydatnych w różnych sferach działalności gospodarczej, społecznej, naukowej czy kulturalnej.

Przygotowujemy naszych absolwentów nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego podejmowania badań naukowych w przyszłości, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. „kompetencje miękkie” (w tym przede wszystkim: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach, umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem), które ułatwią naszym absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych. Chcemy także wspierać naszych studentów w rozwoju kompetencji językowych i kulturalnych. Chcielibyśmy, aby absolwenci kierunku zarządzanie informacją byli nie tylko dobrymi profesjonalistami, ale także ludźmi o szerokich horyzontach, zdolnymi do podejmowania różnych wyzwań, potrafiącymi świadomie i skutecznie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym – prawdziwymi liderami.

U nas można zdobyć dyplom najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce, rozpoznawalny na świecie, ułatwiający zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dyplom, który budzi szacunek.

Zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem informacją jako jedynym kierunkiem studiów, ale także tych, którzy są w trakcie studiów na innych kierunkach lub je ukończyli i chcieliby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć interesujące i przyszłościowe wykształcenie.

Studia I stopnia (trzyletnie, licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją:

Studia II stopnia (dwuletnie, magisterskie - przeznaczone są dla licencjatów wszelkich kierunków i stopni studiów wyższych), na kierunku zarządzanie informacją:

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS, a na najbardziej ambitnych czeka Koło Naukowe Studentów IINiB UJ.

Studia podyplomowe

 

Kontakt: sekretariat Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ,  30-348 Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Informacji udziela i dokumenty przyjmuje mgr Ewa Jargus-Kowalczyk  III p., pok. 3.204 od pon.-piątku w godz. 9.00-14.00 ; tel. (12) 664-58-46;  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

Studia III stopnia (doktoranckie)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, którego częścią jest Instytut INiB, posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodu doktorskiego w dziedzinie „nauki humanistyczne", w dyscyplinie „bibliologia i informatologia". Szczegółowe informacje na stronie: http://www.wzks.uj.edu.pl/dla-kandydatow.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONY SERWISU REKRUTACYJNEGO UJ – http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją